Meddelser


Generalforsamling

 

Foreningen for Ugilt forsamlingshus

afholder ordinær generalforsamling

tirsdag d. 19-03-2024 kl 19.00

i Forsamlingshuset. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest

7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Efter generalforsamlingen er huset vært med kaffe og brødBestyrelsen

 
VELKOMMEN

Ugilt Forsamlingshus lejes ud til diverse arrangementer

primert til private fester.

Huset har et helt nyt køkken og der er plads til 150 gæster

ligesom der er service til 120

Huset består af en lille sal max 36 personer

og en stor sal 

Oversigts- og inventarbeskrivelse

  Huset består af:
• Stor festsal på 121 m2, hvor der kan dækkes op til 120 spisende gæster.

• Lille sal på 34 m2, hvor der er plads til 30 spisende gæster.

• Entre og garderobe på 20 m2.

• Stor scene på 40 m2 i forlængelse af den store festsal.

• Dame- og herretoiletter.

• Køkken på 27 m2, der blandt andet indeholder: Industrikomfur med 6 gasblus  og 10 stik el-ovne. Køleskab, fryser og opvaskemaskine. Industrikaffemaskine til 10 liter kaffe ad gangen. 

Diverse gryder og pander m.m.

• Service m.m. op til 120 personer.

Bestyrelsen

Formand                                                                                            Sekretær


Jørn Højmark                                                                                     Cristian Larsen
Ugiltvej 251                                                                                        Melbækvej 131 
9870 Sindal                                                                                        9870 Sindal
Tlf.: 23 39 61 38                                                                                 Tlf.: 20 91 11 56
Email: ugiltvej251@gmail.com                                                           Email: erlandchr@hotmail.com


Kasserer                                                                                            Næstformand


Thorkild Nielsen                                                                                 Brian Andersen
Ugiltvej 300                                                                                        Ugiltvej 260
9870 Sindal                                                                                        9870 Sindal
Tlf.: 23 30 31 66                                                                                 Tlf.: 40 45 77 18                                                                               Email: info@ugiltforsamlingshus.dk                                                   Email:                          


Medlem                                                     


Christian K. Jensen

Sønderskovvej 150
9800 Hjørring
Tlf.:20 61 51 64
Email: soenderskovtraeservice@gmail.com


                                                                     VEDTÆGTER  FOR
                                                                  Foreningen for Ugilt Forsamlingshus§1  Navn og hjemsted

Navnet er Foreningen for Ugilt Forsamlingshus, dens hjemsted er Hjørring
Kommune, Hjørring Restkreds.

§2  Formål

Foreningens formål er at drive Ugilt Forsamlingshus som et samlingssted for
sognets borgere, for derved at skabe rammen for kulturelle, sportslige, folkeoplysende og private aktiviteter i Ugilt Sogn.
Desuden kan foreningen selv tage initiativ til afholdelse af aktiviteter og arrangementer.

§3  Økonomi

Ugilt Forsamlingshus drives som en forening. Økonomien bygger på medlemskontingent samt udlejning af  huset og de til huset værende faciliteter.
Såfremt der er tale om bestyrer/forpagter aftales økonomien i forhold til kontrakten.
Såfremt der ikke er indgået aftale med bestyrer/forpagter, drives huset som
''Nøglehus". I dette tilfælde træder §9 i kraft.
Medlemskort kan  ikke overdrages eller videresælges, men udstedes personligt med angivelse af navn og fødselsdato/år.
Ugilt Forsamlingshus tegnes overfor offentlige myndigheder m.v. af formanden, kasserer og sekretær - dog således, at såfremt der er tale om dispositioner over kr. 10.000,00 skal hele bestyrelsens accept foreligge. (Se §4).

§4  Bestyrelse
Ugilt Forsamlingshus ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen
Således, at der afgår hhv. 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter.  1 på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer, 1 hvert år. Genvalg kan finde sted på alle poster.    
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling med   formand, kasserer og sekretærer. Disse udgør Foretningsudvalget (FU), som tegner foreningen overfor offentlige myndigheder m.v.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, ligesom valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan drages til økonomisk ansvar eller få del af foreningens evt. overskud. (Se §11)Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, og den fastsætter de enkelte udvalgs opgaver i sin forretningsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger formand til udvalgene.


§5  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Indkaldelse finder sted senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse i det på egnen mest udbredte medie. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år. Generalforsamlingen erbeslutningsdygtig  uanset antallet af fremmødte.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:
1.   Valg af dirigent.  
2.   Valg af referent.         
3.   Valg af stemmetællere.  
4.   Bestyrelsens beretning.
5.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og evt. budget.
     Herunder godkendelse af regnskab      
6.   Fastsættelse af medlemskontingent.
7.   Indkomne forslag.
8.   Valg i henhold til vedtægter.
9.   Eventuelt. Herunder kan intet vedtages.
Alle afstemninger  er med alm. stemmeflerhed, dog med vedtagelse af vedtægtsændringer.
Ved personvalg skal der være skriftlig afstemning, såfremt blot en stemmeberettiget
ønsker dette.

§6  Ekstraordinær  generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt mere end 25% af medlemmerne  eller mere end halvdelen
af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Anmodningen  skal være skriftlig, og der kan kun behandles det/de emner, som har givet anledning til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.   
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen  og indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§7 Regnskab
Regnskabsåret  følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for, at foreningens regnskab føres forsvarligt og iht. gældende regler for regnskabs aflæggelse, samt udarbejdelse af årsregnskab  og evt. budget.
Regnskabet skal være revideret af de på den ordinære generalforsamling valgte
revisorer.
Det reviderede regnskab skal udleveres til alle stemmeberettigede deltagere på den
ordinære generalforsamling.

§8  Drift
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i hvert kvartal. Der fremlægges protokol over trufne beslutninger pa alle møder, herunder generalforsamlinger.
Bestyrelsen har ret til at indgå kontrakt med evt. bestyrer/forpagter.  Priser m.v. aftales mellem bestyrelsen og en evt. bestyrer/forpagter.  Ugilt Forsamlingshus må IKKE udlejes til personer under myndighedsalder.
Der skal foreligge "Næringsbrev til hotel- & restaurationsdrift" i Ugilt
Forsamlingshus.  Dette skal være udstedt til bestyrer/forpagter  ved indgåelse af kontrakt.

§9  Lejere
Lejere af forsamlingshuset har ansvaret for, at arrangementet  afvikles efter den med forsamlingshusets  repræsentant træffe aftale.
Beskadigelse, bortkomst eller anden vanrøgt betales af lejeren. Lejeren (festholderen) har ansvaret for, at de fornødne tilladelser foreligger i forhold til myndigheder m.v. Der kan anvendes lejekontrakt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Betingelserne skal være klart defineret overfor lejeren.

§10  Vedtægtsændringer
Ændring af  vedtægterne kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtagelse af ændringer er betinget af at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

§11  Opløsning
Opløsning, herunder salg af  bygninger og inventar, kan kun ske efter beslutning på 2 efter hinanden, med 14 dages mellemrum, afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
Der foretages indkaldelse til begge ekstraordinære generalforsamlinger samtidig, pa
samme måde som for den ordinære generalforsamling. Der skal være enstemmighed  om anvendelse af §11.
Evt. midler skal anvendes til alment velgørende formål i Ugilt Sogn, efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.
Der kan ikke udbetales midler til enkeltpersoner.
Såfremt der foreligger klausuler, herunder kommunale midler i Ugilt
Forsamlingshus,  skal disse parter inddrages i anvendelsen af §11. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling  den 2. juni 2004. Dirigent, Underskrift_______________